Col·legi Sant Pau


PROJECTE EDUCATIU DEL COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL

El projecte educatiu del Col·legi Sant Pau Apóstol, com la resta d’ Escoles Diocesanes, té com a objectiu que els seus alumnes siguin autònoms, creatius, compromesos amb el seu aprenentatge, amb la seva millora personal i de la societat.

1

El centre cerca una educació integral i personalitzada, amb un sentit cristià de la vida, per a què cada persona desenvolupi tot el seu talent i forgi una voluntat ferma que li permeti assolir els objectius que es proposa.

L’acció educadora del Col·legi Sant Pau Apòstol es concentra també en la ferma decisió d’arribar a l’excel·lència acadèmica, entesa com l’esforç conjunt de la  direcció del centre, dels equips de professors, educadors i orientadors per proporcionar una  ensenyança de màxima qualitat als alumnes.

Ubicat en un indret privilegiat de Tarragona, les seves instal·lacions i espais faciliten el desenvolupament de múltiples activitats educatives i esportives que afavoreixen l’acció educadora integral.

La qualitat del projecte educatiu, fruit del compromís amb l’excel·lència, es caracteritza pel treball en la millora constant en les àrees següents:

La innovació educativa

Els diferents projectes d’innovació en la metodologia que el centre desenvolupa tenen com a objectiu incrementar l’eficàcia dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Les àrees preferents d’innovació, actualment són aquestes:

· Les Intel·ligències Múltiples com a base del treball amb els alumnes. Ni tots els alumnes són iguals ni necessiten aprendre de forma similar. Els projectes Encaix a infantil i CIM a primària fomenten el treball per intel·ligències dels nostres alumnes i assenten la seva base per al desenvolupament posterior. El Global Citizen Project a ESO complementa aquesta visió que culmina amb el Batxillerat del centre.

· Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a eina de suport de l’aprenentatge i del raonament: des de l’IPAD a infantil fins a les PDIs i tauletes a primària i ESO, combinat amb l’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) de la nostra intranet.

· El projecte lingüístic del centre (Multilingual School), en el qual destaquen els programes específics per l’aprenentatge de l’anglès durant tota l’escolaritat del centre: l’ensenyament de diverses matèries a cadascuna de les etapes amb l’anglès com a llengua vehicular, activitats complementàries addicionals al programa curricular, intercanvis, etc. Aquest procés culmina amb una ampliació horària per a la llengua anglesa al Batxillerat, i la introducció de l’alemany a l’Educació Secundària Obligatòria. L’escola ha sigut reconeguda amb el segell “Escola Multilingüe” de la Fundació Escola cristiana de Catalunya (FECC).

Els resultats acadèmics

Entenem que l’èxit del nostre projecte educatiu es mesura, en bona part, pels resultats acadèmics obtinguts. Aquests s’aconseguiran pel treball que l’alumne realitzi en tres àrees diferents: el nivell de coneixements, el grau de motivació i els hàbits de treball adquirits. Els resultats, igualment, s’observen en les avaluacions externes realitzades als nostres alumnes (avaluació de competències bàsiques, proves d’accés a la universitat, etc) i les avaluacions ordinàries del centre.

L’educació personalitzada

Busquem la formació integral de l’alumne, el desenvolupament complet de la seva personalitat. El tutor planifica i condueix el treball individual de l’alumne per a desenvolupar les seves habilitats personals i socials segons l’etapa evolutiva i les característiques individuals (coaching educatiu). L’objectiu és que l’alumne trobi la seva motivació per l’aprenentatge, posseeixi iniciativa davant dels reptes personals i socials, adquireixi hàbits i valors i sigui capaç d’ésser coherent amb els criteris personals.

2

El treball conjunt amb les famílies

Aquest és l’element que millor defineix l’educació personalitzada que pretenem. Els pares són elements primordials en el procés educatiu dels nostres alumnes. El treball coordinat entre pares i professors conforma l’estil propi educatiu del nostre centre.

Formació en valors i acció pastoral

La formació integral pretesa es realitza d’acord a una concepció cristiana de la persona i incorpora al projecte educatiu els valors d’inspiració evangèlica i aplicació universal. Amb el màxim respecte a la llibertat de les consciències, al centre es fomenta una vivència de la fe a partir de les diferents activitats pastorals adequades a cada edat.

Les activitats extraescolars

Des de la tradició esportiva del nostre centre i amb l’àmplia oferta d’activitats existent, ens proposem desenvolupar en els nostres alumnes, a més de les habilitats físiques, valors imprescindibles en la vida com la superació personal, el treball en equip i la solidaritat. D’aquesta manera, les activitats s’orienten a l’èxit esportiu i, a més, a la maduració personal.

Les activitats lúdicoculturals, com per exemple l’acadèmia d’anglès, l’escola de música, la robòtica, el teatre o la dansa, vénen a complementar l’oferta formativa del centre fora de l’horari escolar.

El Casal d’Estiu i Tecnificació “Summer Camp-TEC” junt amb les colònies Sant Pau és l’oferta pròpia del Sant Pau per als mesos d’estiu.

 

 

 

 

 


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org