Escoles Diocesanes de Tarragona


EL PROJECTE EDUCATIU DE LES ESCOLES DIOCESANES DE TARRAGONA

1.- LA MISSIÓ EDUCATIVA DE LES ESCOLES DIOCESANES

Els col·legis de l’Arquebisbat de Tarragona, gestionats per la Fundació Sant Fructuós,  tenen com a missió l’educació integral de les persones amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurement es proposin.

La tasca educativa pretén l’educació integral dels alumnes en les seves dimensions individual, social i transcendent i amb els següents objectius:

Dimensió individual:            

· Afavorir i respectar l’originalitat de cada alumne, estimulant la seva capacitat creativa i la seva iniciativa, promovent una educació personalitzada, que implica una adaptació a les seves peculiaritats i ritmes de maduració.

· Acompanyar l’alumnat en el seu procés d’identificació, d’autoconeixement i de cerca de la felicitat, i oferir-li un sistema de valors coherents, amb unitat de criteris.

· Ajudar al desenvolupament gradual de l’autonomia personal: capacitat reflexiva i crítica, domini de si mateix, llibertat responsable.

· Esperonar la maduresa personal mitjançant l’esforç en l’adquisició de virtuts i valors humans, com l’estimació per la feina ben feta, la generositat, la sinceritat, el respecte als altres, el diàleg, etc.

· Exigir, mitjançant les diverses activitats docents, l’esforç que calgui per aconseguir l’excel·lència en el propi treball, de manera que cadascú assoleixi el màxim rendiment que la seva capacitat permeti.

CIM_red

Dimensió social:

· Fomentar una concepció de l’home, de la dona i del projecte social en harmonia amb la dignitat de la persona, amb respecte a la vida, i estimació per la justícia i solidaritat amb tots, especialment amb els més necessitats.

· Educar per a la solidaritat, conreant els valors personals, socials i cívics, i ensenyar – sense imposar criteris en tot allò opinable – a actuar responsable i lliurament en les tasques civils, amb esperit de servei als altres.

· Ensenyar els principis ètics i socials que orientin els alumnes en la seva vida personal, professional i social.

Dimensió transcendent:

· Proposar i acompanyar l’alumnat, des de la nostra concepció cristiana, cap a una síntesi personal entre fe, cultura i vida.

· Fomentar el compromís de servir la societat, transformant-la i impulsant-la cap a horitzons de justícia, fraternitat i llibertat, a través dels valors evangèlics.

Els objectius i finalitats de l’educació integral de la persona en aquestes tres dimensions s’orienten, concreten i desenvolupen en el Projecte Educatiu comú de les Escoles diocesanes de Tarragona i els projectes educatius específics de cada centre, que contenen els diferents  plans, programes i desenvolupament curricular per a cada etapa i nivell educatiu.

2.- FERFIL COMPETENCIAL DEL L’ALUMNE

En aquest context, el Projecte Educatiu de les Escoles Diocesanes de Tarragona té com a finalitat aconseguir el següent perfil competencial:

Un alumne creatiu:

Que té esperit crític i és assertiu. Reflexiona sobre la informació que rep i imagina noves accions i alternatives. Utilitza els seus coneixements i les seves competències per resoldre problemes reals, cercant la forma de millorar el que fa i el que es proposa fer. Li agraden els reptes i és emprenedor.

DSC_00391

Un alumne autònom:

Que recerca, selecciona, analitza, avalua i utilitza informació de diverses fonts. Planifica la feina. Mostra iniciativa davant els canvis, pren decisions, arrisca i fa front a les conseqüències. Supera les frustracions i desil·lusions quan s’equivoca o té resultats negatius. És resilient. Sap construir xarxes amb comunitat d’interessos d’aprenentatge i treballar en equip. És competent en idiomes per a comunicar-se en un món global.

 Un alumne compromès amb el seu aprenentatge:

Que posa esforç i voluntat per millorar les seves competències. Sap trobar els seus motius per fer-ho. És responsable. Assumeix les obligacions derivades del seu procés d’aprenentatge. No defuig de les coses que li costen més. Vol seguir aprenent fora de les aules i té interès i iniciatives d’aprenentatge al seu temps extraescolar. Sap comunicar-se i compartir el que sap i el que fa.

Un alumne compromès amb la seva millora personal:

Que es coneix i s’accepta. Identifica els punts forts i els punts febles del seu caràcter. Vol desenvolupar una personalitat amb valors. Controla el seu temperament i s’esforça en millorar el seu caràcter. Sap actuar fent front a les seves apetències amb l’objectiu d’arribar al millor bé personal. Avalua les seves actuacions amb principis ètics i morals. Veu a Crist com a model. En el seu camí vital vol buscar Crist, trobar-lo i estimar-lo. Sap que pot comptar amb l’Església i la comunitat cristiana en aquest camí.

Un alumne compromès amb la millora social:

Que col·labora activament en la millora de les relacions familiars i l’activitat domèstica. Coopera en tasques concretes d’ajuda a la gent necessitada per causes materials, afectives, culturals, etc. És respectuós amb el medi ambient i desenvolupa hàbits saludables. Sap descobrir en el seu aprenentatge i les seves motivacions ocasions per a contribuir a la millora social buscant solucions als problemes comuns i la millora de la dignitat humana i benestar social, començant pels companys de l’aula i l’escola. Té esperit evangelitzador perquè coneix el missatge evangèlic i vol ser testimoni dels seus valors i de la transcendència de la vida i acció humana.

DSC01531


Fundació Sant Fructuós
Edifici Col·legi Sant Pau Apòstol
Passeig Torroja s/n
43007-TARRAGONA
Telf: 977 24 19 57 Fax: 977 24 19 66 fsfructuos@fsfructuos.org