ANUNCI PER COBRIR UNA VACANT DE DIRECCIÓ A L’ESCOLA SANT RAFAEL DE LA SELVA DEL CAMP A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE DE 2022

D’acord al disposat al Reglament de Règim Intern d’aquesta Fundació, 

“els directors/res de les escoles diocesanes són nomenats per l’Arquebisbe de Tarragona, a proposta del Patronat i amb els informes previs del Director/a de la Fundació, per períodes de quatre anys renovables, pel procediment de convocatòria pública i de lliure designació, preferentment entre el professorat en actiu de les escoles diocesanes, amb un mínim de quatre anys d’experiència docent i que disposin d’un certificat que acrediti haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva (màster o postgrau oficial)”

Atès que s’ha de cobrir la vacant dalt referenciada, els candidats presentaran el seu currículum a la Direcció de la Fundació i manifestaran el seu compromís amb la missió i ideari de la Fundació Canònica Sant Fructuós.

El període per fer arribar els currículums acaba el 31 de maig del 2022.

Es valorarà el fet d’haver exercit tutories i càrrecs de comandament i intermedis (direcció, coordinació…).

La documentació s’adreçarà per escrit a l’atenció de la Directora de la Fundació Canònica Sant Fructuós-Escoles diocesanes a l’adreça de la Fundació (Pla de Palau, número 2, 43003 TARRAGONA)